۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

تونس ، مصر ... 22 بهمن، ما و خیزشی دوباره ؛ ما می توانیم می شود!

یکی از تحلیلهایی که همیشه ازدلایل وقوع انقلاب 57 مردم ایران میشود آثار انقلاب مردم ژاپن علیه امپراطوری آن بر روحیه آزادی خواهی مردم ایران بوده است.
همه می گفتیم که جنبش سبزنیاز به یگ شوک دوباره برای از سرگیری مبارزات و جبران اشتباه 57 را دارد. چه شوکی بهتر از قیام مردمان خفقان دیده منطقه مانند تونس، مصر و یمن؟ آیا این مبارزات بهترین فرصت برای از سرگیری اعتراضات نیست؟ چه شوکی بهتر از این و چه زمانی بهتر از 22 بهمن امسال؟ تا وقت هست جدی بگیریم و اطلاع رسانی کنیم ...

باز خوبه بن علی عربستان رو داشت، سید علی کجا رو داره؟!

بن علی پس ازاوج گرفتن ناآرامیهای تونس فرار را برقرار ترجیح داده و به کشور متحدش عربستان گریخت. اما خامنه ای چطور؟ در صورتی که چنین مشکلی برای او پیش بیاید چه می کند؟ به کجا فرار می کند؟ آیا اصولا" جایی در دنیا وجود دارد که پذیرای او باشد؟! عجب روزگار سختی در انتظارت است سید علی ...!